Договір публічної оферти

25 Березня, 2022 2023-02-09 10:15

Договір публічної оферти

Цей Договір, в якому одна сторона Фізична особа-підприємець Чайка Сергій Володимирович, РНОКПП: 3249607053, (надалі іменується як «Власник»), з одного боку, і будь-яка особа  (фізична, ФОП чи Юридична особа), яка прийняла умови цього Договору з Власником і є одержувачем Послуг та сплачує відсоток за користування GetOrder  Власникові (надалі іменується як «Клієнт»), з іншого боку, далі разом — Сторони, а кожний окремо – Сторона, уклали цей Договір Публічної Оферти (далі — Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Власника укласти Договір з будь-якою фізичною особою, яка тимчасово або постійно проживає на території України, має повну та нічим не обмежену правоздатність та дієздатність, а також усвідомлює юридичне значення своїх дій та їхні правові наслідки, чи юридичною особою, яка є резидентом або нерезидентом України, про наступне:

ТЕРМІНИ

Агрегатор — це сервіс з доставки страв, напоїв та продуктів харчування.

Клієнт – це юридична особа, яка використовує GetOrder з метою інтеграції POS системи з платформами замовлення та доставки страв.

Персональні дані — це інформація, яка дозволяє прямо або опосередковано ідентифікувати Клієнта.

Послуги — означає засоби та матеріали, розроблені та надані GetOrder Клієнту для здійснення Інтеграції.

Інтеграція — це алгоритм дій Клієнта на веб-сторінці GetOrder, що полягає у встановленні GetOrder на сайт Клієнта для підключення Агрегаторів до свого сайту.

GetOrder – це веб-платформа, яка забезпечує двосторонній обмін інформацією між платформами доставки їжі та системою POS.

Особистий кабінет – це середовище на веб платформі GetOrder, де Клієнт має можливість виконання операцій: вивантаження меню з POS, керування видимістю страв, зміна даних страв (назва, опис, порядок), перегляд меню, завантаження меню на платформи, перегляд списку замовлень, перевірка статусів замовлень, аналіз помилок під час відправлення в POS.

ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ 

Публічний Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України та є рівносильним договору, підписаному Сторонами. Клієнт не має права пропонувати GetOrder свої умови укладання Договору.

Договір укладається шляхом надання повної та безумовної згоди (Акцепту) Клієнтом, без підпису письмового примірника Договору Сторонами. 

Договір набуває чинності з моменту Акцепту та діє до моменту виконання Сторонами своїх зобов’язань. Будь-яка з наступних дій Клієнта вважається Акцептом цього Договору:

Інтеграції GetOrder;

отримання Послуг;

з моменту першої авторизації Клієнта в кабінеті GetOrder;

Надання Клієнтом згоди з умовами Договору, шляхом встановлення позначки (маркера) у відповідній формі згоди.

Укладаючи Договір, Клієнт автоматично підтверджує факт ознайомлення та погоджується з повним та безумовним прийняттям його положень та умов.

Місцем укладення цього Договору є місто Київ.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

GetOrder зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, надати Клієнту Послуги, а Клієнт оплатити їх.

Сторони підтверджують, що даний Договір не є фіктивним чи удаваним правочином або правочином, укладеним під впливом тиску чи обману.

УМОВИ ЗАПУСКУ ІНТЕГРАЦІЇ

Усі необхідні дії для здійснення Інтеграції Клієнт виконує самостійно. У разі невиконання таких дій Клієнтом, GetOrder не гарантує Інтеграцію та не несе жодної відповідальності перед Клієнтом.

При отриманні запиту на Інтеграцію від Клієнта команда GetOrder створює Особистий кабінет на запит Клієнта.

Клієнт повинен надати доступ до API POS системи, яка використовується для вивантаження даних з POS в GetOrder. При синхронізації даних GetOrder отримує ресторани, категорії, страви, модифікатори, типи оплат. GetOrder не використовує персональні дані користувачів, які здійснили замовлення в  Клієнта. Якщо Клієнт не надає доступу до API POS системи, то GetOrder не зможе здійснити Інтеграцію та не несе відповідальності за неможливість здійснити Інтеграцію.

Клієнт повинен заповнити меню в POS системі відповідно до вимог платформ доставки.

GetOrder надає логін та пароль Клієнту до Особистого кабінету. Клієнт зобов’язується зберігати наданий йому логін та пароль.

Клієнт повинен звернутися до свого менеджера, що супроводжує, на стороні платформи доставки їжі, з метою включення Інтеграції.

Клієнт надає дані GetOrder від платформи доставки, необхідні для запуску Інтеграції.

GetOrder супроводжує весь процес запуску Інтеграції, виконує вивантаження/завантаження меню, здійснює необхідні налаштування для коректної роботи Інтеграції, перевіряє статуси замовлень. Після 5 (п’яти) успішних переданих замовлень у POS систему Інтеграція вважається запущеною.

Кожен Клієнт має право на тестовий період, який закінчується на 14-й день від першого вивантаження меню на платформі, дата якої фіксується у вкладці “логи” на сторінці налаштування Інтеграції.

GetOrder не адмініструє POS систему Клієнта, не вносить зміни до структури меню, назви, опису, фото, порядку страв на постійній основі, за винятком випадків необхідних для навчання Клієнта користування Особистим кабінетом.

УМОВИ ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИ

Для забезпечення оперативної технічної підтримки Клієнта створюється чат у месенджері Telegram куди додаються учасники з боку Клієнта та GetOrder.

У разі виникнення проблем: не прийшло замовлення, не оновилося меню, немає картинки, немає модифікатора, клієнт пише про це в чат Telegram, створений з GetOrder.

Getorder протягом 30 хвилин проаналізує проблему та визначає причину та винну сторону технічного збою.

Якщо Getorder винна у настанні технічного збою чи неполадок, то Getorder зобов’язується виправити виправити їх протягом 12 (дванадцяти) годин, з моменту встановлення винни Getorder.

Якщо технічна проблема чи збій пов’язані з тим, що у Getorder не надійшло замовлення з платформ доставки, Клієнт повинен звернутися до техпідтримки платформи доставки для з’ясування обставин.

Якщо технічний збій чи проблема пов’язані з тим, що  при передачі данних  POS система відповіла помилкою, Клієнт повинен звернутися до технічної підтримки POS системи з описом суті технічного збою чи проблеми та надання логів з Getorder, якщо це необхідно для вирішення технічного збою чи проблеми.

ПОСЛУГИ

GetOrder надає наступні Послуги Клієнту:

здійснення Інтеграції;

здійснення загальної аналітики для Інтеграції;

зворотній зв’язок та технічна підтримка.

Вартість Інтеграції визначається на основі моделі підписки із щомісячною оплатою.

ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

GetOrder не здійснює повернення коштів в наступних випадках:

якщо Клієнт оплатив Послуги за невірними банківськими реквізитами;

якщо відмовляється від оплати Послуг, без вказання причин такої відмови;

у неякісного надання Послуг по причинам які не залежали від GetOrder, включаючи, але не обмежуючись: нероботою та/або помилками в роботі програмного забезпечення, як з боку Клієнта, так і збоку GetOrder; хакерськими атаками; навмисними на ненавмисними діями Клієнта, що зашкодили якісному наданні Послуг; відсутністю електроенергії чи перебої в її постачання; будь-якими діями третіх осіб, що перешкоджають якісному наданні Послуг; форс-мажорними обставинами.

GetOrder здійснює повернення коштів в наступних випадках:

у разі ненаданні оплачених Послуг чи надання оплачених Послуг в неповному обсязі по вині GetOrder;

якщо Клієнт отримав Послуги, що не відповідають замовленню.

GetOrder здійснює повернення коштів протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту отримання запиту від Клієнта у письмовій формі.

Клієнт надає GetOrder запит на повернення коштів у письмовій формі з вказанням причини повернення коштів. Запит має містити наступну інформацію: повне ім’я, паспортні дані, назву компанії, назва  Послуги та причини відмови від Послуги та повернення грошових коштів.

GetOrder розглядає запит від Клієнта протягом 3 (трьох) робочих днів, з моменту його отримання.

Якщо Клієнт не вказує причини повернення коштів або причини являються недостатніми для повернення коштів, GetOrder має право не повертати кошти Клієнту.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

Клієнт має право:

отримати Послуги;

відмовитись від надання Послуг, за умови попередження GetOrder за 30 (тридцять) календарних днів до настання такої дати;

ознайомитись з умовами обробки його Персональних даних, скориставшись внутрішнім посиланням на документ — Політика Конфіденційності.

Клієнт зобов’язаний:

дотримуватись умов Договору;

надати GetOrder доступ до API POS;

заповнити меню в POS (фото, описи, назви, категорії та інше);

притримуватися чіткої структури меню ресторану чи закладу харчування;

заповнювати меню відповідно до вимог платформ доставки;

вчасно повідомляти GetOrder про будь-які зміни щодо змін, що можуть завадити отримати Послуги у повному обсязі.

GetOrder має право:

на отримання оплати за надання Послуги;

змінювати вартість надання Послуг;

розірвати цей Договір та припинити надання Послуг Клієнтові, якщо Клієнт не оплачує щомісячну оплату за надання Послуг протягом 2 (двох) календарних місяців;

змінювати умови Договору.

GetOrder зобов’язаний:

надати Послуги Клієнту.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Всі виключні права інтелектуальної власності на програмне забезпечення GetOrder, в тому числі: елементи дизайну, назва, графічні зображення, ілюстрації, контент та опис, та інші об’єкти, а також складові частини та їх елементи належать Фізичній особі-підприємцю Чайкі Сергію Володимировичу.

Клієнт визнає та погоджується з тим, що GetOrder володіє всіма правами на інтелектуальну власність, що вказана в цьому пункті.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

Звертаючись або залишаючи відгуки на GetOrder, Клієнт несе відповідальність, що дане повідомлення не є незаконним, шкідливим, загрозливим, наклепницьким, ображає гідність іншої фізичної особи, порушує авторські права, пропагує ненависть та/або дискримінацію людей за расовою, етнічною, статевою, релігійною, соціальною ознаками, містить образи на адресу конкретних осіб або організацій, а також будь-яким іншим чином порушує чинне законодавство України. Клієнт погоджуєтеся, що будь-яке його повідомлення або відгук на сайті GetOrder може бути видалено без його згоди.

GetOrder жодним чином не співпрацює із компаніями Клієнтів чи Агрегаторами, що здійснюють діяльність у наступних сферах: 

Азартні ігри (включаючи оплату фішок казино, сервіси азартних ігор, онлайн казино, Лото), лотереї, а також букмекерські послуги (прийом ставок, укладення парі на гроші або яку-небудь матеріальну цінність);  

Діяльність, колекторських і боргових агентств;

Продаж або порушення прав на інтелектуальну власність;

Продаж баз даних, що містять персональні дані; 

Матеріали і товари, що заохочують незаконну діяльність або підбурюють інших до участі в незаконній діяльності;

Продаж предметів історії та мистецтва, що становлять культурні цінності країни; 

Порнографія, контент сексуальної спрямованості, «товари для дорослих»;

Продаж тютюнових виробів і алкогольних напоїв; 

Продаж отрут, наркотичних засобів і психотропних речовини;

Продаж лікарських засобів (лікарських трав та ін.);

Продаж людських органів і останків;

Продаж контрафактних, фальсифікованих товарів / послуг (в т.ч. реплік); 

Продаж урану і інших матеріалів, що діляться і виробів з них;

Продаж приладів і обладнання з використанням радіоактивних речовин та ізотопів, рентгенівського обладнання;

Продаж відходів радіоактивних матеріалів, вибухових речовин; 

Продаж вогнепальної зброї та запасних частин до нього, боєприпасів, холодної зброї, яке заборонено правоохоронними органами, військової техніки, вибухових речовин і засобів підривання, бойових отруйних речовин і засобів захисту від них, ракетно-космічних комплексів, систем зв’язку та управління військового призначення , шифрувальної техніки, а також нормативно-технічної документації на виробництво і експлуатацію перерахованих вище пристроїв; 

Продаж результатів науково — дослідних і проектних робіт, а також фундаментальних пошукових досліджень зі створення озброєння та військової техніки; 

Продаж спеціальних технічних засобів (розроблених, пристосованих, запрограмованих): для негласного отримання та реєстрації акустичної інформації; для негласного візуального спостереження та документування; для негласного прослуховування телефонних переговорів; для негласного перехоплення та реєстрації інформації з технічних каналів зв’язку; для негласного контролю за переміщенням транспортних засобів та інших об’єктів; для негласного обстеження приміщень, транспортних засобів та інших об’єктів; а також, нормативно-технічної документації на виробництво і використання цих коштів; 

Продаж високочастотних пристроїв, що складаються з одного або декількох радіопередавальних пристроїв та (або) їх комбінацій і допоміжного обладнання, призначених для передачі і прийому радіохвиль на частоті вище 9 кГц; 

Продаж пристроїв для злому і розкриття замків.

Продаж інших товарів / послуг, вільна реалізація яких: заборонена або обмежена законодавством; здатна зробити негативний вплив на ділову репутацію Банку або міжнародних платіжних систем.

GETORDER НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НАСЛІДКИ, ВИКЛИКАНИХ ДІЯМИ ХАКЕРІВ, ЗЛОЧИННОЇ ЗМІНИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, А ТАКОЖ ІНШИМИ ВИДАМИ НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ДОСТУПУ.

Наскільки це дозволено законом, ми надаємо Послуги «як є». Це означає, що ми не надаємо жодних гарантій, включаючи, але не обмежуючись гарантіями комерційних якостей та придатності продукції для конкретних цілей.

Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України, за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором.

Усі спори, що виникають за цим Договором та/або пов’язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ 

Для цілей Договору “Конфіденційна інформація” означає інформацію що стосується умов надання Послуг.

До Конфіденційної інформації відносяться:

умови надання Послуг;

істотні умови надання Послуг;

комунікація з працівниками GetOrder.

Сторона, яка отримує Конфіденційну інформацію, гарантує що інформація:

зберігається як конфіденційна та не відтворюється та/або не копіюється (понад розумного періоду для цілей Договору);

не буде передана, розкрита або іншим чином не стане доступною будь-який інший третій стороні (за винятком посадових осіб, працівників, довірених осіб GetOrder, яким необхідно знати та використовувати Конфіденційну інформацію для цілей Договору);

не використовується для якої іншої мети, за винятком цілей цього Договору;

зберігається з дотриманням заходів безпеки.

Положення цієї Публічної Оферти не підлягають застосуванню до Конфіденційної інформації, яка:

стала або стає загальновідомою з причин, не пов’язаних з порушеннями з боку Сторони;

відкрита для поширення Стороною;

повинна бути розкрита відповідно до закону або будь-яким нормативно-правовим актом органу виконавчої влади України;

стала відома або була відома Стороні, без порушення будь-яких зобов’язань щодо Конфіденційної інформації.

ЗГОДА КЛІЄНТА

Укладаючи цю Публічну Оферту, Клієнт надає свою згоду на наступне:

на Інтеграцію GetOrder на свій сайт;

на отримання інформації щодо його POS системи;

вчинити всі необхідні дії для Інтеграції;

на отримання доступу до API його POS системи;

на отримання доступу до його POS системи;

на комунікацію та співпрацю з Агрегатором від імені Клієнта;

на використання облікового запису менеджера його Компанії.

Клієнт має право відкликати свою згоду, в будь-який момент, надіславши GetOrder запит в письмовій формі на електронну адресу GetOrder, вказану в реквізитах. В такому разі, GetOrder має право відмовитись від надання Послуг Клієнту.

ПОЛІТИКА ПОВНОЛІТНІХ

Представником Клієнта може бути виключно повнолітня особа.

Якщо від імені компанії Клієнта діє неповнолітня особа, то GetOrder має право припинити надавати Послуги Клієнту без настання жодних наслідків та відшкодування будь-яких збитків.

ФОРС-МАЖОР

Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, що передбачені Договором, що виникло внаслідок форс-мажорних обставин.

Під форс-мажорними обставинами у Договорі розуміються будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, та яких не можна передбачити чи уникнути, включаючи: військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокади, землетруси, повені, локдауни, пандемії, пожежі, а також рішення чи приписи органів державної влади та управління держави, внаслідок яких на Сторони (або одну із Сторін) покладатимуться додаткові обов’язки чи встановлюватимуться додаткові обмеження, та які роблять неможливим подальше повне або часткове виконання Договору, а також інші дії чи події, що існують поза волею Сторін.

Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 3-х (трьох) місяців поспіль, то кожна із Сторін матиме право відмовитись від подальшого виконання зобов’язань за Договору і, в такому разі, жодна із Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.

Dark

Light

Dark

Light